Privacybeleid

De bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU, ingevoerd op 25 mei 2018, (hierna: GDPR) zijn van toepassing in heel Europa. Volgens deze verordening zijn wij verplicht u te informeren over de manier waarop Digital Innovation AG persoonsgegevens verwerkt (artikel 13 GDPR).

Lees deze informatie zorgvuldig door en aarzel niet om contact met ons op te nemen als u vragen of opmerkingen heeft over de verstrekte informatie.

Wanneer u de website van Digital Innovation AG bezoekt, worden er gegevens uitgewisseld tussen onze server en uw apparaat. De verzamelde informatie, die persoonlijke gegevens kan bevatten, wordt gebruikt om de gebruikersreis op onze website te optimaliseren of om advertenties weer te geven op de browser van uw apparaat.

De verordeningen van GDPR reserveren specifieke rechten voor u om te claimen in relatie tot ons. Dit omvat het recht om bezwaar aan te tekenen tegen specifieke gegevensverwerking, met name voor reclamedoeleinden. De juiste vorm om bezwaar te maken is in typografische vorm.

Voor vragen over deze gegevensbeschermingsverklaring kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming:

Joachim A. Hader
Am Schulhof 1
91757 Treuchtlingen / Duitsland
Tel: +49 151 538 72750
E-mail: Joachim.Hader@secudor.de

Verantwoordelijke instantie

De in dit beleid verstrekte informatie is van toepassing op de gegevens die worden verwerkt door:
Digital Innovation AG
Bamberger Straße 9b
63743 Aschaffenburg 

en de website
www.digital-innovation.com
De functionaris voor gegevenscherming kan te allen tijde worden gecontacteerd via de hierboven vermelde gegevens.

Doel van de gegevensverzameling en rechtsgrondslag

Toegang tot www.digital-innovation.com

Het gebruik van onze website is niet afhankelijk van de overdracht van uw persoonlijke gegevens. Daarom slaat de website van Digital Innovation AG geen persoonlijke gegevens op zonder uw toestemming. U kunt echter vrijwillig dergelijke informatie (zoals uw naam, bedrijf, e-mailadres, telefoonnummer en faxnummer) verstrekken voor specifieke doeleinden in de daarvoor bestemde gebieden van de Digital Innovation AG website.

Op de website van Digital Innovation AG zullen wij u niet vragen om ons bepaalde soorten persoonlijke gegevens te verstrekken zoals gedefinieerd in § 3 lid 9 BDSG (zoals gegevens over ras en etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of filosofische overtuigingen, vakbondslidmaatschap, gezondheid of seksleven). Als u dergelijke informatie ongevraagd en vrijwillig achterlaat, geeft u ons echter toestemming om deze op te slaan en te gebruiken voor de doeleinden van deze website.

Deze site verzamelt standaard internetloggegevens, waaronder uw IP-adres (artikel 6, lid 1, onder f) GDPR), browsertype en -taal, toegangstijd en verwijzende websiteadressen. Om ervoor te zorgen dat deze website goed wordt beheerd en om de navigatie te vergemakkelijken, kunnen wij of onze dienstverleners ook cookies (kleine tekstbestanden die in de browser van een gebruiker worden opgeslagen) of webbakens (elektronische afbeeldingen waarmee deze website bezoekers kan tellen die een bepaalde pagina hebben bezocht en waarmee toegang kan worden verkregen tot bepaalde cookies) gebruiken om geaggregeerde gegevens te verzamelen.

Online aanwezigheid en website opimalisatie

In overeenstemming met artikel 6 para. 1 lit. f GDPR gebruiken wij cookies om onze website te optimaliseren. Cookies zijn kleine, automatisch door uw browser aangemaakte bestanden die worden opgeslagen op het eindapparaat dat u gebruikt. Ze brengen geen schade toe aan uw eindapparaat en bevatten geen malware, zoals virussen, trojaanse paarden, enz. Cookies slaan specifieke informatie op over het soort eindapparaat dat u gebruikt om toegang te krijgen tot onze website en verzamelen geen informatie over uw identiteit. Om onze dienst voor u aantrekkelijker te maken, gebruiken wij zogenaamde sessiecookies. Dit soort cookies stelt ons in staat om te herkennen welke delen van onze website u al eerder hebt bezocht of als u zich al hebt aangemeld voor een dienst die op onze website wordt aangeboden. Ze worden ook gebruikt voor beveiligingsdoeleinden.

Naast sessiecookies gebruiken wij ook persistente cookies, die op uw harde schijf blijven staan totdat ze verlopen of u ze verwijdert. Zij leveren ons informatie over uw surfgedrag en websitevoorkeuren die ons in staat stelt onze inhoud voor u te optimaliseren.

Google Analytics

Om onze website af te stemmen op de behoeften en met het oog op voortdurende optimalisatie, op basis van artikel 6, lid 1, onder f), GDPR, gebruiken wij Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc ("Google"). Tijdens dit proces worden gepseudonimiseerde gebruiksprofielen aangemaakt en cookies gebruikt. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website, zoals

 • browsertype/versie
 • gebruikt besturingssysteem
 • referrer URL (de vorige bezochte site)
 • hostnaam van de toegang hebbende computer (IP-adres)
 • en tijdstip van het opvragen van de server

worden overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. De informatie wordt gebruikt om het gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de websiteactiviteiten op te stellen en om verdere met het gebruik van de website en het gebruik van internet verbonden diensten voor marktonderzoeksdoeleinden te leveren en om de vormgeving van deze internetsites op de behoeften af te stemmen. Deze informatie kan ook worden doorgegeven aan derden, indien dit wettelijk vereist is of indien derden deze gegevens in onze opdracht verwerken. Uw IP-adres wordt in geen geval door Google met andere gegevens gecombineerd. De IP-adressen worden geanonimiseerd, zodat het niet mogelijk is deze te herleiden (zgn. IP-masking).

Doeleinden van de verwerking

Wij zijn niet in staat om uw identiteit direct te achterhalen via de gegevens die door deze website worden verzameld. De verwerking van het IP-adres en aanvullende gegevens zoals hierboven vermeld, wordt gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • Het waarborgen van een naadloze gebruikerservaring en verbinding
 • Het vergemakkelijken van een verbeterde navigatie
 • Beheren en evalueren van paginaverkeer
 • Webveiligheidsdoeleinden

In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en om de exploitant van de website andere diensten in verband met het website- en internetgebruik te leveren.

Wettelijke basis

De rechtsgrondslag voor het gebruik van Google Analytics en het gebruik van cookies is uw toestemming in overeenstemming met artikel 6 para. 1 lit. a GDPR.

Ontvangers of categorieën van ontvangers

Afgezien van de gegevensverwerking door ons of onze dienstverleners is de ontvanger van de gegevens die door Google Analytics worden verzameld, Google. Persoonsgegevens kunnen worden overgedragen aan de VS onder het EU-VS Privacy Shield op basis van het adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie. U kunt het certificaat hier downloaden.

Duur van de gegevensopslag

De door ons verzonden en aan cookies, user-identifiers (bijv. User-ID's) of advertising-identifiers gekoppelde gegevens worden na 14 maanden automatisch gewist. Gegevens waarvan de bewaartermijn is bereikt, worden één keer per maand automatisch gewist.

Rechten van de betrokken personen

Op basis van de voorwaarden van de GDPR en dat aan de relevante wettelijke vereisten is voldaan, hebt u de volgende rechten met betrekking tot de door ons verwerkte persoonlijke gegevens:

 • Recht op toegang (Art. 15 GDPR): U hebt het recht om bevestiging te krijgen of er persoonsgegevens over u worden verwerkt en als dat het geval is informatie over: de doeleinden van de verwerking, de betrokken categorieën persoonsgegevens, de ontvangers of categorieën ontvangers (in het bijzonder ontvangers in derde landen), de duur van de opslag en het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming. U hebt ook het recht op rectificatie, wissing of beperking van de verwerking via de voor de verwerking verantwoordelijke, het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.
 • Recht op correctie en aanvulling (Art. 16 GDPR): U hebt het recht om de rectificatie van onjuiste persoonsgegevens te verkrijgen en om onvolledige persoonsgegevens te laten aanvullen.

 • Recht om vergeten te worden (Art. 17 GDPR): U heeft het recht om het wissen van persoonsgegevens te verkrijgen.
 • Recht op beperking van de verwerking (Art. 18 GDPR): U hebt het recht om beperking van de verwerking te verkrijgen wanneer de juistheid van uw gegevens wordt betwist, de verwerking onwettig is maar u de verwijdering ervan weigert, wij de persoonsgegevens niet langer nodig hebben voor de doeleinden van de verwerking maar u de gegevens nodig hebt voor de vaststelling van rechtsvorderingen, u bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking in overeenstemming met Art. 21 GDPR
 • Recht op kennisgeving van beperking van de verwerking, wissen en rectificatie (Art. 19 GDPR): In overeenstemming met de artikelen 16 tot en met 18 GDPR.
 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid (Art. 20 GDPR): U hebt het recht om persoonsgegevens die u aan ons hebt verstrekt in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat te ontvangen en deze aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen.
 • Recht op bezwaar (Art. 21 GDPR): U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens om redenen die verband houden met uw persoonlijke situatie op basis van punt e) of f) van artikel 6 para. 1 GDPR.
 • Recht om uw toestemming in te trekken: U kunt uw toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken door de opslag van cookies te blokkeren door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen; wij wijzen u er echter op dat u in dit geval mogelijk niet alle functionaliteiten van deze website in hun volle omvang kunt gebruiken.
Beveiliging gegevens

De door u persoonlijk verstrekte gegevens worden op onze website via standaard SSL overgedragen. Secure Socket Layer (SSL) is een veilige en vertrouwde standaard die te herkennen is aan de "s" in de https-link van de pagina.

Wij werken er voortdurend aan om onze veiligheidsnormen te actualiseren om gelijke tred te houden met de technische ontwikkelingen en uw informatie te beschermen tegen manipulatie, verlies of ongeoorloofde toegang door derden.

 

Wijzigingen in de informatie over gegevensbescherming

Wij behouden ons het recht voor om te allen tijde wijzigingen aan te brengen in deze gegevensbeschermingsinformatie (Privacybeleid) met werking voor de toekomst.